Sen đá sau 1 năm không quan tâm sẽ như thế nào?


Sen đá sau 1 năm không quan tâm sẽ như thế nào?

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

7 Responses to “Sen đá sau 1 năm không quan tâm sẽ như thế nào?”
  1. X Dao Tháng Năm 3, 2020
  2. Phú Vlog Tháng Năm 3, 2020
  3. Binh Nguyễn Tháng Năm 3, 2020
  4. Hoàng Phạm Minh Tháng Năm 3, 2020
  5. Dong Hoa Nguyen Tháng Năm 3, 2020
  6. Hongdiem Nguyen Tháng Năm 3, 2020
  7. Pham Tuongvi Tháng Năm 3, 2020

Leave a Reply