Kết Quả Của Việc Đặt Cây Sen Đá Lên Vỉ Xốp Chờ Ra Rễ Trước Khi Trồng Ra Đất

Kết Quả Của Việc Đặt Cây Sen Đá Lên Vỉ Xốp Chờ Ra Rễ Trước Khi Trồng Ra Đất

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

3 Responses to “Kết Quả Của Việc Đặt Cây Sen Đá Lên Vỉ Xốp Chờ Ra Rễ Trước Khi Trồng Ra Đất”
  1. Huy Wang Tháng Năm 9, 2020
  2. Nghia Bui Tháng Năm 9, 2020

Leave a Reply